Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Registeransvarig för webbtjänsternas kundregister är:

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Tavastehus
FINLAND
www.vitabalans.fi
FO-nummer: 0398964-3

Kontaktinformation: marketing@vitabalans.fi

2. Registerärenden
Vitabalans Oy ger svar på problem och respons som gäller registreringen inom sju vardagar.

3. Registrets namn
Vitabalansshop kundregister

4. Ändamålet för vilket personuppgifter behandlas
Ändamålet med behandlingen är att sköta kundrelationen, att genomföra kundens och den registeransvarigas rättigheter och skyldigheter samt att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål som ansluter sig till webbtjänsterna, för undersökningsverksamhet samt för att utifrån kunduppgifterna rikta den registeransvarigas och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring via den registeransvarigas medier och tjänster utan att lämna ut personuppgifter till utomstående.

5. Registrets innehåll
Registret innehåller på sin höjd uppgifter om kunderna enligt följande gruppering:

  • Kontaktinformation (namn, adress, e-post, telefon)
  • Beställningshistorik
  • Identifieringsuppgifter (lösenord/användarnamn)
  • Demografiska uppgifter (ålder, yrke osv.)
  • Uppgifter om intresse
  • Tillståndsuppgifter
  • Uppgifter om att kundrelationen avslutats
  • Beträffande faktureringskunder personbeteckning och FO-nummer, organisation och ställning, organisationens adressuppgifter

6. Registrets regelmässiga informationskällor
Informationskällor utgör de uppgifter som insamlas i samband med att Kunden registrerar sig i webbtjänsten samt under kundrelationen. Befolkningsregistret eller handelsregistret kan användas i uppdateringen av person- och företagsuppgifter.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Den registeransvariga lämnar inte ut personuppgifter om Kunden till utomstående. Om det blir aktuellt att lämna ut uppgifter om Kunden utanför Vitabalans Oy, inhämtas vederbörligt samtycke av Kunden på förhand.

8. Utplåning av uppgifter
Uppgifter kan utplånas ur registret, om Kunden så kräver eller om kundrelationen avslutas. Dessutom kan uppgifter behöva utplånas som en följd av övervakning, ifall kunden missbrukar tjänsten eller utövar kriminell verksamhet med hjälp av den.

9. Principerna för skyddet av registret
Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Vitabalans Oy:s datanät och utrustning där registret finns, är skyddade med användarspecifika användarnamn och lösenord, brandvägg samt med andra nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Förbudsrätt
Varje registrerad har rätt att kontrollera de uppgifter som registrerats om honom eller henne själv i personregistret och att kräva att felaktiga uppgifter rättas. Kontroll- eller korrigeringsbegäran kan göras genom att kontakta den registeransvariga. Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne själv utlämnas och behandlas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.

Webbplatsens användarvillkor

Internet är ett öppet nätverk som alla kan använda. Informationsutbyte mellan Kunden och Vitabalans på Internet kan även hamna i en utomståendes händer. Vitabalans iakttar gällande dataskyddslagar i behandlingen av personuppgifter.

Då en användare besöker eller loggar in i Vitabalans webbtjänst, får Vitabalans automatiskt vissa uppgifter som det registrerar i sin servers logg, t.ex. IP-adress och besökarens rörelser på webbplatsen. Vitabalans kan använda uppgifterna för följande ändamål: för att erbjuda tjänsteanvändaren intressanta produkter och tjänster, för att ta kontakt och för undersökningar och rapporter.

Tilläggsuppgifter om cookies

Vi använder kakor, dvs. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som användaren skickar till datorn och som gör det möjligt att identifiera användare som ofta besöker vår webbplats. Uppgifterna hjälper företaget att utveckla webbplatsen och webbutiken och gör det lättare att sköta sina ärenden i den. Uppgifterna är endast tillgängliga för Vitabalans Oy. Cookiefunktionen kan kopplas bort under inställningar i webbläsaren. Det kan emellertid inverka på t.ex. kundvagnens funktion och hur beställningen lyckas.

Vitabalans kan använda analystjänsten Google Analytics, marknadsföring med Googles AdWords och andra motsvarande tjänster. Genom att använda Vitabalans webbplats godkänner du att de aktuella tjänsterna använder de uppgifter som insamlas om dig under ditt besök för ovan nämnda ändamål.